نام کاربری برای شرکت ایمیل و پرسنل کد ملی است
رمز عبوربرای شرکت ها رمزی است که هنگام ثبت نام وارد کرده اند و برای پرسنل کد پرسنلی است
انتخاب نقش